Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

xem log của dịch vụ

Thẻ: , , ,
Bài gốc: http://0pointer.de/blog/projects/systemctl-journal.html
Giấy phép: CC BY-SA
Người dịch: tant, z1y

Chú ý: Bản dịch gốc của tant rất tốt và sát với bài gốc. z1y lược bỏ bớt vài phần không cần thiết và bổ sung thêm các chi tiết để làm rõ hơn ý nghĩa và ý tuởng của journal.

Một trong những lệnh hay được dùng trong systemdsystemctl status để biết thông tin chi tiết về các dịch vụ trên hệ thống. Nếu dịch vụ đã hoặc đang chạy, bạn còn thấy qua lệnh này các thông điệp mà dịch vụ tạo ra trong quá trình hoạt động của nó. Những thông điệp này, hay còn gọi là log, được systemd được lưu trữ trong hệ thống journal. Đó là hệ thống log mới, có chức năng như rsyslog hay syslog(-ng) là ghi lại tất cả các thông điệp trên hệ thống do các dịch vụ tạo ra; nhưng journal có cấu trúc và thiết kế tốt hơn, dữ liệu được đánh số1, đáng tin cậy hơn mà vẫn tương thích phần nào với hệ thống log cổ điển.

Dưới đây là ví dụ

$ systemctl status avahi-daemon.service

avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack
 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service; enabled)
 Active: active (running) since Fri, 18 May 2012 12:27:37 +0200; 14s ago
Main PID: 8216 (avahi-daemon)
 Status: "avahi-daemon 0.6.30 starting up."
 CGroup: name=systemd:/system/avahi-daemon.service
 ├ 8216 avahi-daemon: running [omega.local]
 └ 8217 avahi-daemon: chroot helper

May 18 12:27:37 omega avahi-daemon[8216]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 172.31.0.52.
May 18 12:27:37 omega avahi-daemon[8216]: New relevant interface eth1.IPv4 for mDNS.
May 18 12:27:37 omega avahi-daemon[8216]: Network interface enumeration completed.
May 18 12:27:37 omega avahi-daemon[8216]: Registering new address record for 192.168.122.1 on virbr0.IPv4.
May 18 12:27:37 omega avahi-daemon[8216]: Registering new address record for fd00::e269:95ff:fe87:e282 on eth1.*.
May 18 12:27:37 omega avahi-daemon[8216]: Registering new address record for 172.31.0.52 on eth1.IPv4.
May 18 12:27:37 omega avahi-daemon[8216]: Registering HINFO record with values 'X86_64'/'LINUX'.
May 18 12:27:38 omega avahi-daemon[8216]: Server startup complete. Host name is omega.local. Local service cookie is 3555095952.
May 18 12:27:38 omega avahi-daemon[8216]: Service "omega" (/services/ssh.service) successfully established.
May 18 12:27:38 omega avahi-daemon[8216]: Service "omega" (/services/sftp-ssh.service) successfully established.

Ngoài thông tin cơ bản về dịch vụ mDNS/DNS-SD, còn có thêm các dòng thông tin tạo ra khi dịch vụ đó hoạt động. So sánh với cách cổ điển trong hệ thống SysV hoặc kể cả upstart, để xem được các thông điệp của mDNS/... bạn phải chạy các lệnh riêng (như tail, dmesg, …) để xem trong tập tin được chỉ định để lưu log cho mDNS/....

Đôi khi dịch vụ sinh ra quá nhiều thông điệp. Bạn có thể giới hạn lại số dòng muốn xem bằng tham số --lines= hoặc -n. Ví dụ --lines=10.

Lưu ý thông điệp của dịch vụ được lấy từ 3 nguồn: từ bản thân các dịch vụ sử dụng bằng cách dùng hàm syslog() của thư viện libc hoặc dùng cách hàm của thư viện systemd, từ các thông báo trên STDOUT (thiết bị xuất chuẩn) và cuối cùng là từ STDERR liên kết với dịch vụ.

Việc kết hợp thông tin trạng thái với thông điệp của dịch vụ là một ý tưởng đơn giản nhưng tiện lợi và hữu ích cho người quản lý hệ thống, những người bây giờ có thể ngạc nhiên sao mình không có kết hợp này từ 15 năm trước đây?

Ghi chú

  1. Tương đối khó dịch từ gốc index. Trong nhiều sách nước ngoài, index hay thường được dịch là chỉ mục liệt kê các từ khóa và thuật ngữ chính có trong sách cùng vị trí (số trang, số dòng) chúng xuất hiện trong sách. Mục đích cơ bản của index là để liệt kê, thống kê và tìm kiếm chính xác hơn. Trong cách hệ thống tin học, mục đích sau cùng có ý nghĩa hơn cả.

----
5 commit(s) 1 author(s);
last updated by icy @ Tue Mar 5 13:50:55 2013 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.