Cảnh báo: Trang này đã lâu không được cập nhật!

Blog của Kỳ Anh

Một số bài viết của Kỳ Anh.

Chú ý: Trang này không còn được cập nhật. Kỳ Anh chỉ còn tiếp tục viết trên blog riêng

Những việc cần làm

Dưới đây là ghi nhanh những việc cần làm cho cộng đồng ArchLinuxvn.

----
19 commit(s) 3 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Mon Oct 20 19:22:01 2014 +0700

Trang này là một phần của ArchLinuxVn,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả ArchLinuxVn và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả  trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này,
    bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc giấy phép khác có các điều khoản tương tự
    như giấy phép này cho dự án của bạn.